Programma – Dag van de Wijkteams
Werken en leren in netwerken
Registreren Dag van de Wijkteams
Opening en Mindboost (09.30 – 10.30 uur)

Doen wat goed is; Praktische wijsheid in het sociale domein

De publieke zaak is op drift. Decentralisaties in het sociale domein die de gemoederen bezig houden. Wachtlijsten bij zorgaanbieders en financiële tekorten bij gemeenten. Woningnood en perikelen bij de belastingdienst. Tegelijkertijd vinden professionals dagelijks de publieke zaak van de toekomst uit. Door slim te laveren tussen regels en ruimte helpen ze mensen met problemen. Daar moeten we het van hebben. Sophie Albers en Albert Jan Kruiter pleiten voor een nieuw paradigma om de wijze praktijken van deze professionals te herkennen, erkennen, waarderen en beter te benutten.

Over Sophie Albers en Albert Jan Kruiter…
Sophie Albers en Albert Jan Kruiter werken als actieonderzoekers bij de School voor Publieke Waarden van het Instituut voor Publieke Waarden. Dagelijks leren zij samen met professionals de publieke zaak van de toekomst vorm te geven.

Klik hier om de presentatie te openen.

Ronde 1 (10.45 tot 12.00 uur)
Gluren bij Wijkteams
Samenwerken met speciaal- en praktijkonderwijs

Jeugdteams Zuid-Holland Zuid werkt intensief samen met het speciaal- en praktijkonderwijs. Vanuit een gezamenlijke visie geven zij de ondersteuning op school vorm. Om zo kinderen en jongeren de beste kansen te bieden zichzelf te ontwikkelen. Hoe werken ze samen? Wat levert de samenwerking op? Welke uitdagingen zijn er? Jeugdteam ZHZ deelt tijdens de Dag van de Wijkteams hun succes- en risicofactoren. Kom je ook?

Door: Jeugdteams Zuid Holland Zuid

Werkplaats Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Hoe realiseren we je duurzame veiligheid en wat vraagt dat van onze lokale teams? In deze Werkplaats HGKM ontwikkelen en beproeven we een nieuwe rol en werkwijze voor lokale teams in de aanpak van huiselijk geweld. Ook worden randvoorwaarden hiervoor in kaart gebracht (o.a. op professioneel-, organisatorisch- en financieel vlak). We werken domein overstijgend om de brede oorzaken van huiselijk geweld aan te pakken (variërend van bestaanszekerheid, schulden, volwassenproblematiek, e.a.).

In een interactieve sessie nemen we je graag mee in onze zoektocht, delen we onze inzichten én we leren we ook graag van de jullie ervaringen. 

Door: Gemeente Den Haag

Klik hier voor de presentatie
Klik hier voor de werkwijze

Armoede: stress sensitief werken in de praktijk

Armoede en schulden veroorzaken chronische stress bij gezinnen. Dat heeft grote gevolgen op het dagelijkse functioneren en gedrag van ouders en jeugdige(n).

In deze deelsessie nemen we jullie mee aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden en zullen we iets vertellen over de manier waarop we collega’s ondersteunen in het werken met gezinnen die door armoede en schulden veel stress ervaren. We zullen ook wat dieper ingaan op de volgende onderwerpen:

  • De training Stress Sensitief Werken aangeboden door de Sociale Maatschap (werkzame elementen);
  • Leren & ontwikkelen (toepassen in de praktijk);
  • Werken met de Amsterdamse Maatwerk Methode met partners in de wijk (lessons learned);
  • Samenwerking Buurtteams/ Ouder- en Kindteam/ WPI.

Door: OKT Amsterdam in samenwerking met de Sociale Maatschap Amsterdam (BT noord en Zuid)

Kennisbouwstenen Integraal Werken in de Wijk

Als professional in het wijkteam wil je ervoor zorgen dat inwoners zich begrepen en geholpen voelen. Dat betekent dat je hen wilt kunnen helpen met vragen over uiteenlopende onderwerpen. Met de kennisbouwstenen heb je in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet. Ook kun je de kennisbouwstenen gebruiken om beschikbare kennisbronnen snel te kunnen raadplegen. Er worden zeven kennisdomeinen onderscheiden, namelijk: lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, inkomen, participatie, opvoeden en opgroeien, veiligheid en psychische gezondheid (zie ook de website: www.kennisbouwstenen.nl).

Wil je te weten komen welke kennis aanwezig en/of gewenst is binnen jouw wijkteam? Gebruik dan de handreiking ‘Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams’ en verzamel in twee bijeenkomsten alle elementen voor het maken van een scholings- of ontwikkelplan. Zo heb je samen grip op kennis!

Na de workshop weet je hoe je de kennisbouwstenen en handreiking kunt gebruiken om op interactieve wijze ontwikkelpunten voor jouw team te inventariseren.

Door: Integraal Werken in de Wijk (Movisie, Vilans, NJi, NCJ)

Antifragiliteit in het sociaal domein: sterker worden door tegenslagen. Binnen ons DoorbraakNetwerk richten we ons op het realiseren van domein en organisatie overstijgend maatwerk en het gezamenlijk hierin leren. Vanuit dat leren passen we waar nodig het proces, beleid, procedure of werkafspraken aan aan de praktijk zodat de systeemwereld ondersteunend wordt aan de leefwereld. In deze sessie vertellen we over ons DoorbraakNetwerk en hoe we daarbinnen de integrale samenwerking faciliteren. 

Door: WIJ Groningen

Collectieve inzet op mentale gezondheid van jongeren

Samen met wijkpartners van Jou (welzijn), KOOS (specialistische jeugdhulp), Buurtteam en een jongere (en/of ouder) die de groep gedaan heeft, vertellen wij over de gedachte achter, de bedoeling van, de opzet, samenwerking en uitvoering van de groep voor sombere jongeren & jongeren met gendervragen. 

Aan de hand van een filmpje waarin jongeren worden geïnterviewd gaan we met elkaar in gesprek over oa:

– de beweging naar voren: meer zicht op en werken met collectieve aanpak dan individuele hulpverlening

– de aandacht die nodig is voor mentale gezondheid

– hoe goed het is om het ‘gewoon’ met elkaar te hebben over mentale gezondheid.

Door: Buurtteams jeugd en gezin Utrecht, JoU, KOOS

Klik hier om de presentatie te openen.

Toegevoegde waarde en effectiviteit van Wijkteams

Wat is de toegevoegde waarde en effectiviteit van wijkteams? Hoe kun je dat als wijkteam beter zichtbaar kan maken? En daarover het gesprek met je opdrachtgever voeren?

Zwaanadvies deed hier op verzoek van de Associatie Wijkteams, met ondersteuning van het NJi, onderzoek naar. Zij bestudeerden de rapportages van en onderzoeken naar 33 wijkteamorganisaties, landelijke onderzoeken en de CBS cijfers. Dat leverde interessante inzichten op: de toegevoegde waarde van wijkteams is goed zichtbaar te maken. Omdat wijkteams hun bijdrage leveren binnen een breed netwerk, het sociale domein, is de effectiviteit van wijkteams sec niet aan te tonen. Wel is aantoonbaar dat zelf hulp bieden door een wijkteam effectief is. En het belangrijkste werkzame element van wijkteams is de gewijzigde grondhouding van de professional. Vanwege kostenbeheersing en een risicoregelreflex staan de randvoorwaarden daarvoor wel regelmatig onder druk.

Tijdens deze sessie komen de belangrijkste opbrengsten en aanbevelingen uit het onderzoek aan de orde en wordt met deelnemers het gesprek gevoerd over hoe deze inzichten te benutten.

Door: Zwaan Advies en Nederlands Jeugdinstituut

Klik hier om de presentatie te openen.

Stress sensitief samenwerken bij schulden

Sinds 2 jaar heeft de hulpvraag ‘schulden’ binnen de sociale wijkteams in Dordrecht prioriteit. Waar inwoners voorheen werden doorverwezen en regelmatig afhaakten in de bureaucratie werken alle partners nu samen bij het oplossen van financiële hulpvragen. Waar nodig trekken we op als “een tandem” en vormen ze samen met de client een team. In de communicatie tussen hulpverleners werken we met een gestandaardiseerd profiel dat inzicht geeft in de mate van schulden, zelfredzaamheid en het financieel risico wat iemand loopt.

We werken stress sensitief, vanuit het besef dat chronische stress grote invloed heeft op ons functioneren: ‘veel cliënten weten wel dat ze bepaalde dingen moeten doen om hun leven weer op de rails te krijgen, maar het lukt ze gewoon niet.’ Medewerkers zijn hierin opgeleid en blijven leren in begeleidde intervisiegroepen.

Door: MEE Vivenz Dordrecht

Klik hier om de presentatie te openen.

Duurzaam veranderen met gezinnen en belangrijke anderen: juwelen en mislukkingen

Als buurtteams in Utrecht hebben we de afgelopen jaren het nieuwe vak van gezinswerker vormgegeven. Een generalist die naast het gezin gaat staan en hoogwaardige basishulp biedt.

Goed aansluiten in het hier en nu, hoe doe je dat? Hoe help je een gezin om tot beweging te komen? Hoe komen we tot duurzame veranderingen? In deze sessie delen we ons leerproces. Visie, grondhouding en werkproces komen aan de orde. En we delen onze hulpmiddelen. Daarna gaan we graag in gesprek, om ook te leren te van jullie juwelen en mislukkingen.

Door: Buurtteams jeugd en gezin Utrecht

Klik hier om de presentatie te openen.

Energyboost

Omgaan met verandering

Hoe kun je verandering, samenwerking en innovatie verbeteren? Doorgaans proberen we dat middels nieuwe regels en afspraken en merken dan dat mensen gewoon blijven doen wat ze altijd al deden. Arno laat op inspirerende wijze zien hoe je het onbewuste deel van het brein kunt triggeren, waarna verandering vanzelf plaatsvindt.

Omdat verandering nu eenmaal krachtiger ingezet wordt uit passie, betrokkenheid en energie, zitten zijn presentaties vol humor, nadenkertjes, zelfspot en verrassingen. Hij gebruikt veel visuele middelen als voorbeeld en maakt gemakkelijk contact met het publiek.

Ronde 2 (13.00 – 14.15 uur)

Mindboost

Ont-moeten om inclusief te communiceren

Inclusief communiceren vraagt erom dat je de ’opgelegde’ wijze van communicatie naast je neer kunt leggen: ont-moeten om werkelijk te ontmoeten.

Dagelijks hebben wijkteams te maken met culturele verschillen in opvattingen over wat normaal of zorgelijk is, en met verschillende manieren van communiceren daarover. Miscommunicatie in het contact met laagtaalvaardige inwoners met een migratieachtergrond ligt dan op de loer en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit en effectiviteit van de begeleiding.

Tijdens deze lezing gaat Kaveh Bouteh in op de vraag hoe professionals cultuursensitieve en inclusieve communicatie beter kunnen laten slagen en hoe wijkteamorganisaties dat kunnen faciliteren.

Over Kaveh Bouteh…
Kaveh Bouteh is organisatieadviseur, trainer en docent. Hij werkt bij Pharos en is onder andere gespecialiseerd in culturele diversiteit en inclusie.

 

 

 

Gluren bij wijkteams

Werkplaats Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Hoe realiseren we je duurzame veiligheid en wat vraagt dat van onze lokale teams? In deze Werkplaats HGKM ontwikkelen en beproeven we een nieuwe rol en werkwijze voor lokale teams in de aanpak van huiselijk geweld. Ook worden randvoorwaarden hiervoor in kaart gebracht (o.a. op professioneel-, organisatorisch- en financieel vlak). We werken domein overstijgend om de brede oorzaken van huiselijk geweld aan te pakken (variërend van bestaanszekerheid, schulden, volwassenproblematiek, e.a.).

In een interactieve sessie nemen we je graag mee in onze zoektocht, delen we onze inzichten én we leren we ook graag van de jullie ervaringen. 

Door: Gemeente Den Haag

Klik hier voor de presentatie
Klik hier voor de werkwijze

Stress sensitief samenwerken bij schulden

Sinds 2 jaar heeft de hulpvraag ‘schulden’ binnen de sociale wijkteams in Dordrecht prioriteit. Waar inwoners voorheen werden doorverwezen en regelmatig afhaakten in de bureaucratie werken alle partners nu samen bij het oplossen van financiële hulpvragen. Waar nodig trekken we op als “een tandem” en vormen ze samen met de client een team. In de communicatie tussen hulpverleners werken we met een gestandaardiseerd profiel dat inzicht geeft in de mate van schulden, zelfredzaamheid en het financieel risico wat iemand loopt.

We werken stress sensitief, vanuit het besef dat chronische stress grote invloed heeft op ons functioneren: ‘veel cliënten weten wel dat ze bepaalde dingen moeten doen om hun leven weer op de rails te krijgen, maar het lukt ze gewoon niet.’ Medewerkers zijn hierin opgeleid en blijven leren in begeleidde intervisiegroepen.

Door: MEE Vivenz Dordrecht

Klik hier om de presentatie te openen.

 

Het Kompas
Ondersteuningsinstrument bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn soms moeilijk te benoemen en over te dragen. Het Kompas kan je helpen zicht te krijgen op de signalen, de risicofactoren en de beschermende factoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit draagt eraan bij om je gesterkt te voelen in het besluit dat je neemt binnen de stappen die je zet in de meldcode.
In de workshop geven we uitleg over het Kompas en gaan we er op basis van casuïstiek mee aan de slag. Aan het eind van de sessie ben je bekend met het instrument en heb je ervaringen gedeeld met collega’s. 

Door: Programma Integraal Werken in de Wijk

Burgerinitiatieven en de rol van wijkteams

Elke buurt heeft inwoners die bereid zijn om initiatief te nemen. Het gevoel om iets te doen is soms zo krachtig dat de inwoner tot actie overgaat: een burgerinitiatief ontstaat. Dergelijke initiatieven versterken de cohesie in de wijk. Wijkprofessionals kunnen burgerinitiatieven ondersteunen door deze te stimuleren en te versterken. 

In deze sessie besteden we aandacht aan de volgende vragen: hoe kun je het beste bijdragen? Wat vraagt het versterken van burgerinitiatieven in de wijk van een wijkteam? Welke inspirerende voorbeelden zijn er al? Welke informatiebronnen kunnen je verder helpen?

Door: Nederlands Jeugdinstituut

Klik hier om de publicatie, zoals besproken in de sessie, te kunnen downloaden. Je komt eerst op de website van het Nji waar de publicatie te vinden is.

De Ongewone Reisgids voor het gewone levens

Het gewone leven herstellen en versterken met een brede blik, dat is waar de Beweging Brede Blik zich op richt. Vanuit een realistische, complexe ‘casus’ werken we tijdens deze sessie samen naar een manier van kijken toe die ons in staat stelt om afslagen te nemen in ons werk die we gemakkelijk over het hoofd zien. We bewandelen hier andere, maar zeker geen ongewone wegen! We geven een inkijkje in de zojuist verschenen Ongewone Reisgids voor het Gewone Leven die je zal helpen deze andere wegen te blijven bewandelen.

Door: Beweging Brede Blik

Doorbraak praktijk voorbeeld

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we zien hoe we domein en organisatie overstijgend maatwerk realiseren. En wat dit betekent voor de integrale samenwerking met onze partners in en rond het sociale domein. Vervolgens schetsen we wat wij daarvan geleerd hebben en hoe we op basis daarvan ons beleid hebben aangepast aan de praktijk. Graag gaan wij in gesprek over jullie ervaringen en de vragen die daarbij spelen.

Door: WIJ Groningen

Ronde 3 (14.30 – 15.45 uur)

Gluren bij wijkteams

Samenwerking sociaal en medisch domein

In een interactieve sessie hebben Sociaal Kernteam Westland en Delft Support een inkijkje gegeven in de pilot met het Reinier de Graaf Gasthuis. Doel van de pilot is de samenwerking tussen sociaal en medisch domein versterken, zodat de patiënt snel én goed geholpen wordt met de maatschappelijke hulpvraag. Deze pilot is een logische vervolgstap op de aangehaalde samenwerking tussen de wijkteams en de huisartsenpraktijken, waarin een zorgregisseur gekoppeld is aan een huisartsenpraktijk om jeugdhulpvragen en volwassenvraagstukken op te pakken. In de sessie werden de deelnemers meegenomen in de resultaten van de pilot. Eén van de bevindingen is bijvoorbeeld dat de hulpvragen met name gaan over vervuiling, maatschappelijke hulpvragen naar aanleiding de (naderende) komst van een kind in een complexe thuissituatie of als hulpvragen gevolg van geriatrie.  

Door: SKT Westland en Delft Support

Klik hier om de presentatie te openen.

Duurzaam veranderen met gezinnen en belangrijke anderen: juwelen en mislukkingen

Als buurtteams in Utrecht hebben we de afgelopen jaren het nieuwe vak van gezinswerker vormgegeven. Een generalist die naast het gezin gaat staan en hoogwaardige basishulp biedt.

Goed aansluiten in het hier en nu, hoe doe je dat? Hoe help je een gezin om tot beweging te komen? Hoe komen we tot duurzame veranderingen? In deze sessie delen we ons leerproces. Visie, grondhouding en werkproces komen aan de orde. En we delen onze hulpmiddelen. Daarna gaan we graag in gesprek, om ook te leren te van jullie juwelen en mislukkingen.

Door: Buurtteams jeugd en gezin Utrecht

Klik hier om de presentatie te openen.

Hindernissen en vraagstukken in het werken vanuit het gewone leven

De Beweging Brede Blik wil het gewone leven van kinderen, jongeren en gezinnen herstellen en versterken om zo te bouwen aan een samenleving waar iedereen kan meedoen en een plek heeft.

Hoe komt het dat jongeren en gezinnen gebruik maken van (gespecialiseerde) hulp en voorzieningen zonder dat gekeken wordt naar mogelijkheden dichtbij hen; mogelijkheden die hen kunnen helpen en ertoe bijdragen dat zij onderdeel blijven van de wijk, de school of de sportvereniging? Hoe komt dit? Wat zijn hindernissen en vraagstukken die dit inclusief handelen in de weg staan? Wat kan je als professional in een wijk doen en wat heb je nodig om wel vanuit een Brede Blik te kunnen handelen?

Vanuit praktijkverhalen verkennen we tijdens deze sessie samen deze hindernissen en vraagstukken.

Door: Beweging Brede Blik

Toolkit Blik op LVB

De Toolkit Blik op LVB biedt handvatten voor professionals in het sociaal domein, onderwijs, zorg en de strafrechtketen. Met deze tools werk je prettig en met meer resultaat met jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Naar schatting zijn er 1,1 miljoen mensen in Nederland met een licht verstandelijke beperking. Die beperking zie je meestal niet, de gevolgen wel. Je merkt dan bijvoorbeeld dat iemand ‘lastig’ is, anders reageert dan je verwacht, niet lekker meekomt op school, vaak boos of heel onzeker is, foute vrienden of schulden heeft. Dat zou kunnen wijzen op een LVB. Door tijdige herkenning en de juiste ondersteuning kunnen de meeste jongeren met een LVB zich goed ontplooien. Met een LVB-blik naar jongeren kijken, kennis van een LVB en weten hoe jij daarbij kunt ondersteunen kan daarbij veel verschil maken. Onderzoek tijdens deze sessie wat jij kunt gebruiken in je werk om de samenleving inclusiever te maken!

De sessie wordt begeleid door het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut. Aan het eind van de sessie gaan zij graag met de deelnemers in gesprek over welke kennisbehoefte er is rondom jeugd, en welke rol zij daarin met en voor wijkteams kunnen spelen.

Door: KC LVB, KKJP, Nji

Leren van ervaringen, werken aan kwaliteit

De wijkteams in Enschede werken met een methodische leercyclus. Praktijkverhalen, narratieven, worden gebruikt voor de ontwikkeling van individueel vakmanschap, teamontwikkeling en beleidsontwikkeling. Wijkteams worden gefaciliteerd in het ophalen van praktijkervaringen en de reflectie daarop. De lessen die dat oplevert voeden beleid en samenwerkingsafspraken. Nieuwbeleid wordt zodoende ontworpen vanuit de complexe praktijk in plaats van top down.

Tijdens deze sessie maken deelnemers kennis met deze werkwijze en de tools die in Enschede zijn ontwikkeld, inclusief het online kennisportaal van deze wijkteams. Daarnaast is gelegenheid voor vragen en uitwisseling.

Door: Wijkteams Enschede

In het project ‘Duurzaam Perspectief Jongeren’ werken jongeren (15 – 27 jaar) samen met Lokalis, BTO Sociaal, Gemeente Utrecht, JoU, de Number 5 Foundation en de Nationale Jeugdraad aan het opnieuw beschrijven van hun toekomstperspectief.

Mét jongeren en echte actie
De corona-periode met hele en halve lockdowns heeft enorm veel invloed (gehad) op jongeren (15 – 27 jaar). In het project ‘Duurzaam perspectief jongeren’ gaan we samen met jongeren aan de slag om hun toekomstperspectief opnieuw vorm te geven. Daarbij staan twee dingen centraal: we doen dit project vanaf de start met jongeren én we werken samen aan echte actie. Fase 1 van het project bestaat uit vier dialoogsessies met jongeren. In de 2e fase gaan we met jongeren concrete projecten realiseren.

Tijdens de eerste dialoogsessie zochten we met 30 jongeren naar antwoorden op vragen als: ‘Hoe definiëren jongeren ‘welzijn’ eigenlijk? Geeft de term hen überhaupt een fijn gevoel? Wat is voor jongeren belangrijk als het gaat om welzijn? Speelt school een grote rol of toch meer de sportclub? Wat is de rol van ouders, familie en vrienden?’

Tijdens deze sessie vertellen we over onze ervaringen en gaan we graag met de deelnemers in gesprek over hun vragen en ervaringen op dit gebied. 

Jeugdhulp bij de Huisarts

De Praktijkondersteuner Huisartsen jeugd-GGZ (POH-jGGZ) wordt ingezet om laagdrempelige hulp te bieden aan jeugdigen en waar nodig te zorgen voor de juiste verwijzing, met als doel om door secundaire preventie en snelle, vroegtijdige en adequate hulp verergering van problemen te voorkomen. Bij Accare onderzoeken we hoe de POH-jGGZ te werk gaat en wat hiervan de effecten zijn voor kinderen en de gemeente.

In de sessie zullen we onze resultaten delen en samen met het publiek nadenken over wat de wijkteams kunnen leren van de POH-jGGZ.

Door: Accare

Toegevoegde waarde en effectiviteit van Wijkteams

Wat is de toegevoegde waarde en effectiviteit van wijkteams? Hoe kun je dat als wijkteam beter zichtbaar kan maken? En daarover het gesprek met je opdrachtgever voeren?

Zwaanadvies deed hier op verzoek van de Associatie Wijkteams, met ondersteuning van het NJi, onderzoek naar. Zij bestudeerden de rapportages van en onderzoeken naar 33 wijkteamorganisaties, landelijke onderzoeken en de CBS cijfers. Dat leverde interessante inzichten op: de toegevoegde waarde van wijkteams is goed zichtbaar te maken. Omdat wijkteams hun bijdrage leveren binnen een breed netwerk, het sociale domein, is de effectiviteit van wijkteams sec niet aan te tonen. Wel is aantoonbaar dat zelf hulp bieden door een wijkteam effectief is. En het belangrijkste werkzame element van wijkteams is de gewijzigde grondhouding van de professional. Vanwege kostenbeheersing en een risicoregelreflex staan de randvoorwaarden daarvoor wel regelmatig onder druk.

Tijdens deze sessie komen de belangrijkste opbrengsten en aanbevelingen uit het onderzoek aan de orde en wordt met deelnemers het gesprek gevoerd over hoe deze inzichten te benutten.

Door: Zwaan Advies en Nederlands Jeugdinstituut

Klik hier om de presentatie te openen.

Energyboost

Maak werk van jouw werkgeluk!

Powersessie voor werknemers, managers, adviseurs en bestuurders

Gelukkige werknemers presteren meer, omdat ze gemotiveerder zijn, waardoor ze minder fouten maken en minder verzuimen. Bovendien maken ze hun omgeving gelukkiger, zowel hun collega’s als hun klanten. Bedrijven die een hoger doel voor ogen hebben presteren 400% beter dan anderen. Maak WERKGELUK speerpunt van de organisatie en je zult zien dat niet alleen het plezier zal toenemen, maar ook resultaten zullen verbeteren.

Tijdens deze interactieve en verrassende Powersessie maken de deelnemers een ontdekkingsreis op zoek naar hun werkgeluk en persoonlijke drijfveren. In deze Powersessie wordt ingegaan op hoe de deelnemers hun dagelijkse werk beleven en we ervaren de ‘employee experience’ op de rode loper.

De Powersessie heeft als doel om de deelnemers te inspireren vanuit persoonlijke kracht met WERKGELUK aan de slag te gaan, om zo een beweging te creëren waar iedereen baat bij heeft. Je krijgt inzicht in omgaan met werkdruk, vitaliteit, wat werkgeluk betekent voor prestaties en hoe je er in de praktijk concreet aan kunt werken in 10 inspirerende stappen.

Samen gelukkig werken vanuit kennis van werkgeluk en persoonlijke kracht, op weg naar betere prestaties, minder werkdruk, meer vitaliteit en meer rendement!

De Powersessie wordt gegeven door keynote spreker werkgeluk en Chief Happiness Officer Bertine Blom

Mindboost en afsluiting (16.00 – 17.00 uur)

Het recht om te falen: start met normaliseren en stop met medicaliseren

Steeds jonger beginnen kinderen in onze samenleving aan hun carrière, hun loopbaan. Loopbaan of carrière, woorden die duiden op prestaties en op het streven naar steeds een stapje hoger. Wij leren kinderen en jongeren dat ze al vroeg de juiste keuzes in hun loopbaan moeten maken. Dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun carrière. Op de website van de Rijksoverheid is zelfs te lezen dat Passend Onderwijs als doel heeft ervoor te zorgen ‘dat elk kind het beste uit zichzelf haalt’. Want wie wil er nu niet het optimale uit zijn of haar talenten halen? Wie wil niet de beste versie van zichzelf worden?

De keerzijde is (onder andere) dat de vraag naar jeugdhulp de afgelopen decennia groeide van 1 op de 27 naar 1 op de 8 kinderen. Hoe keren we dat tij en wat kunnen we daar vanuit wijkteams aan bijdragen?

Over Bert Wienen…
Bert Wienen is psycholoog en onderwijskundige en werkt als onderzoeker, adviseur, spreker en projectmanager. Bert is verbonden aan het lectoraat Jeugd van de hogeschool Windesheim.

Registreren

Registreren Dag van de Wijkteams